ТРЗ и човешки ресурси

1.Изготвяне на документи за назначаване и прекратяване на трудови и граждански договори и договори за управление и контрол;
2. Регистрация на документите по предходната точка в НАП;
3. Изготвяне на ежемесечни разчетно-платежни ведомости за работни заплати, рекапитулации, фишове и справки към тях;
4.Изчисляване на необходимите данъци и осигурителни вноски, и изготвяне на платежни нареждания за тях;
5. Оформяне на трудови и осигурителни книжки;
6.Изготвяне на документи за започване и прекратяване на дейност на самоосигуряващи се лица; изчисляване и изготвяне на платежни документи за осигуряването им;
7. Изготвяне и подаване в НАП на необходимите декларации за осигурените лица;
8.Обработка и подаване в НОИ на болнични листове, отпуски за майчинство и отглеждане на малко дете;
9. Личен състав и управление на човешките ресурси;
10.Изготвяне на Длъжностни характеристики, Вътрешни правила за работната заплата, Правилник за вътрешния трудов ред;
11. Съставяне на трудови досиета;