Регистрация и представителство

1.Подготовка, подаване на документи за регистрация или дерегистрация по ЗДДС;
2. Регистрация в Комисията за защита на личните данни;
3. Регистрация на фирми в Агенция по вписванията;
4. Регистрация на промени в обстоятелствата на фирми в Агенция по вписванията.
5. Изготвяне и подаване на справки, декларации и други необходими документи пред НАП, НОИ, НСИ, БНБ, Инспекция по труда;
6. Изготвяне и предоставяне на справки при поискване от контролни органи;
7.Ежемесечно и периодично предаване в НАП на декларации по ЗДДС, КСО и ЗКПО;
8. Изготвяне и подаване на Годишни декларации в Инспекцията по труда;
9. Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, Инспекция по труда
10.Изготвяне на всякакви документи свързани със счетоводната дейност.