Новите счетоводни промени през 2013

ПРОМЕНИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, отнасящи се до счетоводното обслужване от 01.01.2013 г.

І. Основни промени в начините на разплащане с Националния бюджет:
От 01.01.2013 г. се въвежда нов начин за заплащане на задълженията
на ДЗЛ към
Националния бюджет.
1. Закриват се всички банкови сметки за плащане на ДОО и ЗО,
както и кодовете за вид плащане по тях.
2. Заплащането на данъчните задължения ще се извършва по сметката за
Републикански данъци на съответната ТД на НАП с код за вид плащане
11 11 11.
3. За ДЗПО сметката се запазва с код за вид плащане 58 11 11.
4. Закриват се и кодовете за вид плащане на Републикански
данъци 11 хх хх.

ІІ. От 01.01.2013 г. има направени промени в Националната
класификация на професиите и длъжностите – добавени са нови
длъжности и промяна в кодовете на някои вече съществуващи.

ІІІ. Срокове за издаване на Служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ
1. По чл. 45 ал.1 и ал. 2 т. 4 – основен работодател към 31.12.,
който уравнява годишен доход:
- при уредени взаимоотношения – при поискване;
- при неуредени взаимоотношения – до 05.02.
2. По чл. 45 ал. 2 т.т. 1-3 работодател, който не следва да уравнява
годишен доход:
- трудовото правоотношение е прекратено през годината – до един месец
от плащане на последното трудово правоотношение, но не по късно от
31.12.2012 г.
- трудово правоотношение по т. 26 „и” на § 1 от ПЗР на ЗДДФЛ- до 10.01.
на следващата година.
- Работодателят не е основен работодател – до 10.01.2012 г.
3. По чл. 45 ал. 4 – доходи от друга стопанска дейност и доходи
от наеми – при поискване от лицето или до 15.04. на следващата година
4. По чл. Чл. 45 ал. 7 – доходи от други източници – при поискване
или до 15.04. на следващата година.

Заб. От 01.01.2012 г. по чл. 81а има санкция за неиздаване на документ
по чл. 45 от платец на дохода в размер на 250 лв. за всяко ощетено лице.

Dimka Topalova

За Dimka Topalova

Специализация фирмено счетоводство. С над 20 годишен професионален опит. Предлагам данъчни и счетоводни консултации и решения.
Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.