Специфични случаи на публикуване на годишен финансов отчет

Такива са случаите на публикуване на годишен финансов отчет от
предприятие без дейност, при прилагане на Националните стандарти за финансови
отчети за малки и средни предприятия във връзка с изискването да не се публикуват
нулеви отчети.
Законът за счетоводството не освобождава предприятията от публикуване
на годишните финансови отчети, независимо дали същите осъществяват или не
осъществяват дейност. Изключение от изискването за публикуване има само по
отношение на някои от едноличните търговци.
Съществуват случаи, в които предприятията не са извършвали дейност през предходния и текущия отчетни периоди, т.е. за тези периоди те не са отчитали приходи и разходи, печалби и загуби, активи и пасиви, не са извършвали записвания по счетоводните сметки, или не са налице салда по счетоводните сметки към датата на финансовия отчет.
Възможни са следните случаи:

  •  предприятие без дейност, което към 31 декември на текущия и предходния
    отчетен период има собствен капитал на стойност над 500 лева и не е отчело приходи и разходи за тези периоди, годишният финансов отчет се състои най-малко от счетоводен баланс и приложение;
  •  предприятие без дейност има собствен капитал, чиято стойност е под 500 лева и не е отчело приходи и разходи в посочените периоди, то годишният финансов отчет се състои най-малко от приложение.
  •  предприятие осъществява дейност, но към 31 декември на текущия и предходния отчетен период, стойността на собствения капитал, активите и пасивите, приходите и разходите за посочените периоди са под 500 лв.

В приложението следва да се оповестят всички обстоятелства по съставянето на финансовия отчет, изисквани в съответствие със счетоводното законодателство,
в т.ч. и липсата на дейност, бъдещите намерения на ръководството по този повод,
размерът на регистрирания капитал и други.

Dimka Topalova

За Dimka Topalova

Специализация фирмено счетоводство. С над 20 годишен професионален опит. Предлагам данъчни и счетоводни консултации и решения.
Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.