Годишно счетоводно приключване

1.Годишно счетоводно приключване съгласно изискванията на българското законодателство;
2. Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация на данъчно задълженото лице;
3.Изготвяне на Годишен финансов отчет и справки към него, и предаването им в Националния статистически институт;
4. Оформяне и подаване за публикуване на Годишния финансов отчет в Агенцията по вписвания;
5. Изготвяне на декларации на физически лица по ЗДДФЛ;